Zasady programu promocyjnego

Niniejszy dokument określa zasady Programu Promocyjnego które mają zastosowanie do wszystkich działań promocyjnych prowadzonych przez Zymetria Sp. zo.o.., z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 11, lok. 12/14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS000044388 oraz numerem NIP 525 25 44 446 ("Organizator"), w tym Programu Punktowego oraz Konkursów organizowanych przez Serwis Portal Badawczy.

 

Wszystkie terminy zawarte w niniejszym dokumencie powinny być interpretowane zgodnie z Regulaminem Serwisu Portal Badawczy, chyba że zostały inaczej zdefiniowane poniżej.

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W związku z powyższym zachęca do okresowego sprawdzania statusu Regulaminu. W przypadku, gdy zmiany będą dotyczyły warunków Programu Punktowego, Organizator poinformuje Respondentów poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.


Korzystanie z Portalu i udział w Badaniach jest uznawane za akceptację Regulaminu Serwisu Portal Badawczy, Polityki prywatności oraz Zasad Programu Promocyjnego.


PROGRAM PUNKTOWY

 

1. Po dołączeniu do Panelu, Członkom Panelu przyznawane są Punkty (wewnętrzne jednostki rozliczeniowe Organizatora).

 

2. Czynności, za które zgodnie z Regulaminem mogą oni otrzymać Punkty, to w szczególności:

- uczestnictwo w Badaniach, poprzez odpowiadanie na pytania zawarte w ankiecie;

-  udział w Konkursach (organizowanych przez Organizatora, przy czym szczegóły dotyczącego danego Konkursu zawarte są w Zaproszeniu, które otrzymał Członek Panelu).

 

3. Liczba Punktów możliwa do zdobycia jest każdorazowo podawana w Zaproszeniu do danego Badania lub Konkursu.

 

4. Jeżeli po wypełnieniu części ankiety rekrutacyjnej, Respondent nie zakwalifikuje się do Badania otrzymuje gwarantowany 1 pkt.

 

5. Punkty zdobyte w ramach wykonywania kolejnych działań lub udziału w Badaniach i Konkursach sumują się.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, modyfikacji części lub całości wartości Programu punktowego. W powyższym przypadku Członek Panelu na 1 (jeden) miesiąc przed danym wydarzeniem, zostanie poinformowany o możliwości wymiany Punktów na Nagrody.

 

7. Punkty są wysyłane na konto danego Członka Panelu, nie później niż 24 godziny po zakończeniu danego Badania i/lub Konkursu. Organizator podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia poprawności przydzielania Punktów. Należy zgłaszać Organizatorowi wszelkie niewłaściwości związane z liczbą przydzielanych Punktów.

 

8. Członek Panelu może w każdym momencie sprawdzić ilość przyznanych mu Punktów, poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail badania@zymetria.pl lub sprawdzając je w zakładce „Punkty” widocznej po zalogowaniu się na swoje konto.

 

9. W przypadku złożenia przez Członka Panelu oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Portalu lub wykluczenia jego członkostwa przez Organizatora niewykorzystane Punkty wygasają.

 

10. Zebrane Punkty można wymienić na Nagrody w Konkursach organizowanych przez Organizatora.

 

11. Członek Panelu nie ma prawa przenosić na inne osoby przyznanych Punktów.

 

KONKURSY

 

1. Organizator przy użyciu Portalu będzie organizował Konkursy, w których Członkowie Panelu będą mogli wymieniać zdobyte Punkty na Nagrody.

 

2. Wszelkie szczegóły dotyczące konkretnego Konkursu zostaną umieszczone w Zaproszeniu do Badania.

 

3. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe lub podjęciu określonych działań, zgodnie z wymogami danego Konkursu.

 

4. Punkty zdobyte podczas Badań mogą być wymieniania na wartości pieniężne, zgodnie z przelicznikiem 1 pkt.= 0,1 PLN (dziesięć groszy).

 

5. Po uzyskaniu 250 Punktów Członek Panelu wymienia je na Nagrody.

 

6. Członkowie Panelu, którzy uzbierają liczbę 250 pkt., zostaną o tym poinformowani przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu rejestracyjnym oraz poprzez umieszczenie informacji w ich profilu na Portalu.

 

7. Punkty można wymienić na Nagrody w postaci e-bonów do sklepu empik.com lub wypłatę pieniężną na konto PayPal Respondenta.

 

8. Nagrody będą wysyłane w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Członek Panelu uzyskał 250 punktów oraz dokonał wyboru Nagrody.

 

9. Wartość wybranej Nagrody nie może przekroczyć liczby Punktów na koncie. Wybór Nagrody wyższej wartości jest zabroniony. Niewykorzystane Punkty pozostaną na Koncie do wykorzystania w przyszłości.

 

10. W momencie wymiany nagrody do każdej z nagród będzie doliczona dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wysokości nagrody, którą Organizator pobierze od uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego.

 

11. Organizator działa zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Od środków wypłacanych Respondentowi zgodnie z Zasadami Promocji odprowadzany jest zryczałtowany podatek dochodowy w aktualnie obowiązującej wysokości i w rezultacie wypłacone środki są o niego pomniejszone

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczenia usług przez serwis PayPal i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe działania. Wszelkie spory dotyczące działalności serwisu PayPal należy kierować bezpośrednio do serwisu PayPal.